រូបមន្តទឹកដោះគោម្សៅសម្រាប់កុមារអាយុចាប់ពី២៤ខែឡើង (Growing-up Milk)
រូបមន្តទឹកដោះគោម្សៅសម្រាប់កុមារអាយុចាប់ពី២៤ខែឡើង (Growing-up Milk)

កំណត់សំគាល់សំខាន់៖ គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតដល់អាយុ៦ខែ និងបន្តការបំបៅទឹកដោះម្តាយរហូតដល់អាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។

Bimbosan

Showing all 2 results

Showing all 2 results