រូបមន្តទឹកដោះគោម្សៅសម្រាប់កុមារអាយុចាប់ពី២៤ខែឡើង (Growing-up Milk) ទំនិញកេស
រូបមន្តទឹកដោះគោម្សៅសម្រាប់កុមារអាយុចាប់ពី២៤ខែឡើង (Growing-up Milk) ទំនិញកេស

កំណត់សំគាល់សំខាន់៖ គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតដល់អាយុ៦ខែ និងបន្តការបំបៅទឹកដោះម្តាយរហូតដល់អាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។

Formula Milk CTN

Showing the single result

Showing the single result