ទំនាក់ទំនង

យើងតែងតែចង់ដឹងពីមតិយោបល់របស់លោកអ្នក ចំពោះផលិតផលអាហាររូបត្ថម្ភទឹកដោះគោ ម៉ាក Bimbosan។ សូមទំនាក់ទំនងមកយើងគ្រប់ពេលប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការព័ត៌មានឬចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អ្នក។

ម្សៅទឹកដោះគោ Bimbosan ត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈដៃគូពាណិជ្ជកម្ម ក្រុមហ៊ុន L.M.M Distribution Co., Ltd, ដែលជាក្រុមហ៊ុនជំនាញឯកទេសក្នុងការចែកចាយ និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទារកនៅប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង ១៥ ឆ្នាំមកហើយ។ ​ដៃគូក្នុងស្រុករបស់យើងមានក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភ  ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាអំពីផលិតផល Bimbosan ផងដែរ។ លោកអ្នកអាចទាក់ទងក្រុមការងារតាមរយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពី Bimbosan នៅប្រទេសកម្ពុជា។