ធ្វើការទូទាត់

ព័ត៌មានអតិថិជន

កម្ពុជា

កម្ពុជា

ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក

ផលិតផល ទឹកប្រាក់សរុប
រូបមន្តទឹកដោះគោម្សៅសម្រាប់កុមារអាយុចាប់ពី២៤ខែឡើង (Growing-up Milk)  × 1 $28.00
ទឹកប្រាក់សរុប $28.00

ការដឹកជញ្ជូន

  • ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ (48 ម៉ោង)
សរុប $28.00
  • ធ្វើការទូទាត់ដោយផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីរបស់យើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់តាមរយៈ (ABA, Wing ឬក៏ Acleda ToanChet)

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានប្រើនៅក្នុងបញ្ជាទិញ ព្រមទាំងគោលបំណងផ្សេងៗទៀតដូចដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងគោលការណ៍របស់យើងខ្ញុំ